cách làm chữ TM nhỏ trên đầu tên nick (TM: thương hiệu) và nhìu thứ khác

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bắt đầu bởi binboong72, 3/1/11.

 1. binboong72

  binboong72 Thành viên

  Cách làm chử TM nhỏ trên đầu ™ hay ® và nhiều thứ khác
  ví dụ bạn muốn viết BinBoong™thì làm cách sau:

  BinBoongsau đó đè nhấn Alt + 0153 => điều kỳ diệu sẽ xuất hiện ™
  - Mình sẽ cung cấp thêm một số ký tự đặt biệt nữa cho các bạn tham khảo
  ALT-0128 €
  ALT-0129 ?
  ALT-0130 ‚
  ALT-0131 ƒ
  ALT-0132 „
  ALT-0133 …
  ALT-0134 †
  ALT-0135 ‡
  ALT-0136 ˆ
  ALT-0137 ‰
  ALT-0138 Š
  ALT-0139 ‹
  ALT-0140 Œ
  ALT-0141 ?
  ALT-0142 Ž
  ALT-0143 ?
  ALT-0144
  ALT-0145 ‘
  ALT-0146 ’
  ALT-0147 “
  ALT-0148 ”
  ALT-0149 •
  ALT-0150 –
  ALT-0151 —
  ALT-0152 ˜
  ALT-0153 ™
  ALT-0154 š
  ALT-0155 ›
  ALT-0156 œ
  ALT-0157
  ALT-0158 ž
  ALT-0159 Ÿ
  ALT-0161 ¡
  ALT-0162 ¢
  ALT-0163 £
  ALT-0164 ¤
  ALT-0165 ¥
  ALT-0166 ¦
  ALT-0167 §
  ALT-0168 ¨
  ALT-0169 ©
  ALT-0170 ª
  ALT-0171 «
  ALT-0172 ¬
  ALT-0174 ®
  ALT-0175 ¯
  ALT-0176 °
  ALT-0177 ±
  ALT-0178 ²
  ALT-0179 ³
  ALT-0180 ´
  ALT-0181 µ
  ALT-0182 ¶
  ALT-0183 ·
  ALT-0184 ¸
  ALT-0185 ¹
  ALT-0186 º
  ALT-0187 »
  ALT-0188 ¼
  ALT-0189 ½
  ALT-0190 ¾
  ALT-0191 ¿
  ALT-0192 À
  ALT-0193 Á
  ALT-0194 Â
  ALT-0195 Ã
  ALT-0196 Ä
  ALT-0197 Å
  ALT-0198 Æ
  ALT-0199 Ç
  ALT-0200 È
  ALT-0201 É
  ALT-0202 Ê
  ALT-0203 Ë
  ALT-0204 Ì
  ALT-0205 Í
  ALT-0206 Î
  ALT-0207 Ï
  ALT-0208 Ð
  ALT-0209 Ñ
  ALT-0210 Ò
  ALT-0211 Ó
  ALT-0212 Ô
  ALT-0213 Õ
  ALT-0214 Ö
  ALT-0215 ×
  ALT-0216 Ø
  ALT-0217 Ù
  ALT-0218 Ú
  ALT-0219 Û
  ALT-0220 Ü
  ALT-0221 Ý
  ALT-0222 Þ
  ALT-0223 ß
  ALT-0224 à
  ALT-0225 á
  ALT-0226 â
  ALT-0227 ã
  ALT-0228 ä
  ALT-0229 å
  ALT-0230 æ
  ALT-0231 e
  ALT-0232 è
  ALT-0233 é
  ALT-0234 ê
  ALT-0235 ë
  ALT-0236 ì
  ALT-0237 í
  ALT-0238 î
  ALT-0239 ï
  ALT-0240 ð
  ALT-0241 ñ
  ALT-0242 ò
  ALT-0243 ó
  ALT-0244 ô
  ALT-0245 õ
  ALT-0246 ö
  ALT-0247 ÷
  ALT-0248 ø
  ALT-0249 ù
  ALT-0250 ú
  ALT-0251 û
  ALT-0252 ü
  ALT-0253 ý
  ALT-0254 þ
  ALT-0255 ÿ

  ALT-0128 € ALT-0129 ? ALT-0130 ‚
  ALT-0131 ƒ ALT-0132 „ ALT-0133 …
  ALT-0134 † ALT-0135 ‡ ALT-0136 ˆ
  ALT-0137 ‰ ALT-0138 Š ALT-0139 ‹
  ALT-0140 Œ ALT-0141 ? ALT-0142 Ž
  ALT-0143 ? ALT-0144 ALT-0145 ‘
  ALT-0146 ’ ALT-0147 “ ALT-0148 ”
  ALT-0149 • ALT-0150 – ALT-0151 —
  ALT-0152 ˜ ALT-0153 ™ ALT-0154 š
  ALT-0155 › ALT-0156 œ ALT-0157
  ALT-0158 ž ALT-0159 Ÿ ALT-0160
  ALT-0161 ¡ ALT-0162 ¢ ALT-0163 £
  ALT-0164 ¤ ALT-0165 ¥ ALT-0166 ¦
  ALT-0167 § ALT-0168 ¨ ALT-0169 ©
  ALT-0170 ª ALT-0171 « ALT-0172 ¬
  ALT-0173 . ALT-0174 ® ALT-0175 ¯
  ALT-0176 ° ALT-0177 ± ALT-0178 ²
  ALT-0179 ³ ALT-0180 ´ ALT-0181 µ
  ALT-0182 ¶ ALT-0183 · ALT-0184 ¸
  ALT-0185 ¹ ALT-0186 º ALT-0187 »
  ALT-0188 ¼ ALT-0189 ½ ALT-0190 ¾
  ALT-0191 ¿ ALT-0192 À ALT-0193 Á
  ALT-0194 Â ALT-0195 Ã ALT-0196 Ä
  ALT-0197 Å ALT-0198 Æ ALT-0199 Ç
  ALT-0200 È ALT-0201 É ALT-0202 Ê
  ALT-0203 Ë ALT-0204 Ì ALT-0205 Í
  ALT-0206 Î ALT-0207 Ï ALT-0208 Ð
  ALT-0209 Ñ ALT-0210 Ò ALT-0211 Ó
  ALT-0212 Ô ALT-0213 Õ ALT-0214 Ö
  ALT-0215 × ALT-0216 Ø ALT-0217 Ù
  ALT-0218 Ú ALT-0219 Û ALT-0220 Ü
  ALT-0221 Ý ALT-0222 Þ ALT-0223 ß
  ALT-0224 à ALT-0225 á ALT-0226 â
  ALT-0227 ã ALT-0228 ä ALT-0229 å
  ALT-0230 æ ALT-0231 e ALT-0232 è
  ALT-0233 é ALT-0234 ê ALT-0235 ë
  ALT-0236 ì ALT-0237 í ALT-0238 î
  ALT-0239 ï ALT-0240 ð ALT-0241 ñ
  ALT-0242 ò ALT-0243 ó ALT-0244 ô
  ALT-0245 õ ALT-0246 ö ALT-0247 ÷
  ALT-0248 ø ALT-0249 ù ALT-0250 ú
  ALT-0251 û ALT-0252 ü ALT-0253 ý
  ALT-0254 þ ALT-0255 ÿ

  Sắc : 141
  Huyền : 0204
  Hỏi : 0210
  Ngã : 0222
  Nặng : 149
  ă : 0227
  ô : 147
  ê : 136
  ư : 0253
  ơ : 01269
  â : 131
  ó : 162
  ú : 163
  á : 160
  í : 161
  à : 133
  è : 138
  ù : 151
  đ : 0240
  Ð = 0720 / 0208
  ¥ : 157 ( ví dụ : ¥êu )
  ƒ : 159
  ¼ :172
  ½ : 171
  ░ : 176
  § : 0167
  ¨ : 0168
  © : 0169
  ª : 0170
  « : 0171
  » : 0187
  ® : 0174
  ¯ : 0175
  ± : 0177
  € : 0128
  µ : 0181
  ™ : 0153
  æ : 0230
  ß = 01247
  ▀ = 1247
  ¿ = 936
  † = 01414
  ° = 2040
  £ = 156

  ¢ = 0162
  ¾ = 01214
  Þ = 0222
  × = 0215
  ¤ = 021412
  ž = 0158
  o = 0111
  ► = 784
  ▲ = 798
  ≈ = 759
  ¬ = 426
  ♪ = 269
  ♀ = 268
  ♂ = 267
  ◘ = 264
  ◙ = 266
  Γ = 226
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  Nh0k74, Cường.pro, [W]ind and 3 others like this.
 2. [W]ind

  [W]ind Thành viên tích cực

  Bảng mã A cờ si chi đó phải không hè

  Miềng chơi võ lâm chỉ biết ALT + 0217 = khoảng trắng :D
 3. Lê Phong

  Lê Phong Thành viên chính thức

  Miềng chơi VLTK1 TS 1-200-> 160 bỏ acc ko chơi nữa,mún chơi liên hệ miềng cho nì :D
 4. binboong72

  binboong72 Thành viên

  cho hả anh zai, hay là bán???
 5. louis2609

  louis2609 Thành viên

  Hay quá, quá độc. Mình đang tìm cái này, mà không biết gọi là gì, giờ may mắn đọc được bài này, cảm ơn bạn nhiều !!!
 6. boylangga

  boylangga Thành viên chăm ngoan

  Cái này bạn tìm ký tự đặc biệt trong Games.
 7. Chiếc Nhẫn Cỏ

  Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên tích cực

  Cách tiện lợi nhất là pm yahoo mr_kellbin :)), ưa cái chi Bin vẹ cho mà bấm là ra hết ;)), cơ thủ độc quyền

Chia sẻ trang này